Οργάνωση και ποιότητα
Minimize

Πιστοποιημένο Φροντιστήριο με Τ. Π. ΕΛΟΤ 1433 από την TŰV AUSTRIA HELLAS

Το εκάστοτε θεσμικό, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οριοθετούν το πλαίσιο της αυτονομίας του φροντιστηρίου ΘΕΤΙΚΟ. Η εκπαιδευτική πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου συνίσταται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που επιτυγχάνεται με:

 • Εξατομικευμένο για κάθε μαθητή εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών και επιδιώξεων
 • Καθιέρωση αντικειμενικών και μετρήσιμων εκπαιδευτικών στόχων με σκοπό την ικανοποίηση μαθητών, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και προσωπικού
 • Συνεχή επιδίωξη για την επίτευξη των στόχων και παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης
 • Διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τη συνεχόμενη βελτίωση

Το φροντιστήριο λειτουργεί με βάση τις ακόλουθες αρχές:

 • Του απόλυτου σεβασμού της προσωπικότητας των μαθητών, κηδεμόνων και συνεργατών
 • Της αξιοπιστίας
 • Της συνέπειας
 • Της τήρησης των συμφωνηθέντων
 • Της εχεμύθειας

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, το φροντιστήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρησης ποιότητας της λειτουργίας του το οποίο ανασκοπείται σε συνεχή βάση και βελτιώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Η εκπαιδευτική πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και αναρτάται σε εμφανές/ή σημείο/α στους χώρους του φροντιστηρίου.

Διαχείριση της ποιότητας στην εκπαίδευση
Minimize

Για κάθε μαθητή το φροντιστήριο:

 • Καταγράφει την μαθησιακή του κατάσταση σε κάθε μάθημα με συνδυασμό μεθόδων όπως διαγώνισμα, προφορική εξέταση, ανασκόπηση των επιδόσεών του στο δημόσιο σχολείο ή σε στο φροντιστήριο σε προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, ανταπόκριση του στα πρώτα μαθήματα στο τμήμα του φροντιστηρίου κλπ. Η καταγραφή αυτή οριστικοποιείται όχι αργότερα από ένα μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του
 • Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και καθορίζει τους εξατομικευμένους βαθμολογικούς στόχους του οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, ελέγχονται με βάση τις επιδόσεις του στις εξετάσεις του φροντιστηρίου
 • Για την υλοποίηση των στόχων καθορίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μαθητή

Ο υπεύθυνος κάθε τμήματος όπως ορίζεται στην πολιτική ποιότητας είναι υπεύθυνος για κάθε μαθητή του τμήματος σε εξατομικευμένη βάση και, συνεργαζόμενος με τους υπόλοιπους καθηγητές του τμήματος, παρακολουθεί την πορεία επίτευξης των συμφωνημένων στόχων κάθε μήνα. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων ενημερώνεται η διοίκηση και, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, αναλαμβάνονται διορθωτικές ενέργιες που μπορούν να είναι τροποποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, αναθεώρηση των στόχων κτλ.

Τα στοιχεία του μαθητή, η μαθησιακή του κατάσταση, οι στόχοι του και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των επιδόσεων του καταγράφονται στην καρτέλα του μαθητή στο έντυπο Ε-5.2-1. Οι καρτέλες των μαθητών τηρούνται στο φάκελο Φ-06: Μαθητές. Ο φάκελος Φ-06 περιλαμβάνει υποφακέλους ανά τμήμα (κωδικοποίηση υποφακέλων: π.χ. Φ-06/Β2) ο κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει έναν υποφάκελο ανά μαθητή.